पायाभूत सुविधा

  1. पायाभूत सुविधामध्ये रस्ते चांगले व सोईचे असणे ही महत्वाची बाब आहे. त्यादृष्टीने गेल्या दहा वर्षात ग्रामपंचायतीने निरनिराळया योजनाद्वारे खडीचे सिमेंटचे तसेच डांबरी रस्ते तयार केले आहेत.
  2. तसेच गावालगतच्या वाडया वस्त्यावर जाण्यासाठी डांबरी रस्ते तयार केले आहेत.
  3. त्यामुळे दळणवळणाची चांगली सोय झाली आहे.
  4. तसेच गावातील सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी सिमेंट कॉक्रीटची गटारे बांधली आहेत. त्यामुळे गावात व गावाबाहेर स्वच्छता झाली आहे.
  5. डास निमूर्लनासाठी पावडर फवारणी केली जाते.
  6. गप्पी मासे डबकी आड पाणथळ दलदलीच्या ठिकाणी सोडले जातात.
  7. गावची दुर्गंधी नष्ट करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ठिकठिकाणी संडास बांधले आहे. त्यामुळे उघडयावर संडासला बसण्याची प्रथा नष्ट केली आहे.
  8. व जो उघडयावर बसेल त्याला दंडात्मक शिक्षेचा अवलंब केला आहे.

पिण्याच्या पाण्याची सुविधा–

  • नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था प्रादेशिक नळपाणीपुरवठया माफर्त केली आहे. तसेच संकटकाळी किंवा पाणी टंचाईच्या काळात अडचण पडू नये म्हणून ठिकठिकाणी विंधनविहिरी काढल्या आहे. वाडया–वस्त्यावर देखिल विंधन–विहिरी काढून पाण्याची सोय केली आहे. पावसाळयाच्या दिवसात पाणी शुध्दीकरणासाठी व निर्जंतुकीकरणासाठी मेडीकेअरचा उपयोग केला जातो.